Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Samorząd Przedszkolaka

Wspomaganie kompetencji obywatelskich i patriotycznych dzieci sześcioletnich

 

Kształcenie i wychowanie sprzyjające rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych dzieci może być prowadzone już w pierwszych etapach edukacji. Dzieci w przedszkolu powinny być zachęcane do angażowania się w życie społeczne i uczyć się szacunku do innych ludzi.

Wymienione w Podstawie Programowej osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w obszarze społecznym to:

 • Przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby,
 • Wyrażanie szacunku wobec innych osób,
 • Przestrzeganie wartości,
 • Nawiązywanie relacji rówieśniczych,
 • Odczuwanie przynależności do rodziny, narodu i grupy przedszkolnej,
 • Ocena własnego zachowania w kontekście przyjętych norm grupowych,
 • Respektowanie zasad,
 • Współdziałanie,
 • Nazywanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,
 • Respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób,
 • Obdarzanieuwagąinnychdzieciiosób dorosłych,

Działania Samorządu Przedszkolaka mogą wspomagać rozwój tych kompetencji.

 

Kompetencje, które można rozwijać podczas udział dzieci w Samorządzie Przedszkolaka to:

 • postępowanie zgodnie z regułami zachowania ogólnie przyjętymi w różnych społeczeństwach i środowiskach,
 • rozumienie i stosowanie się do zasad równości płci i niedyskryminowania innych ludzi;
 • umiejętne porozumiewanie się w różnych środowiskach z osobami o różnym pochodzeniu, różnych zainteresowaniach, różnych poglądach;
 • wykazywanie się tolerancją i poszanowaniem odmiennych punktów widzenia;
 • otwartość na współpracę i umiejętność wypracowania kompromisu.

 

Celem programu Samorządu Przedszkolaka jest:

 

 1. Wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
 2. Wskazywanie wzorców postępowania,
 3. Wzmacnianiepoczuciatożsamościindywidualnej,kulturowej,narodowej,regionalnejietnicznej,
 4. Budzenie poczucie godności własnej i szacunku dla godności innych osób;
 5. Kształtowanie otartej postawy wobec świata i innych ludzi,
 6. Inspirowanie aktywności w życiu społecznym,
 7. Budzenie odpowiedzialności za zbiorowość,

 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU PRZEDSZKOLAKA MAJĄ MOTYWOWAĆ DZIECI DO TAKICH DZIAŁAŃ JAK:

 

 1. Komunikowanie się w różnych sytuacjach i jasne wyrażanie własnych opinii i przekonań.
 2. Przyjmowanie opinii i przekonań innych ludzi.
 3. Negocjowanie i dochodzenie do kompromisu.
 4. Współpraca z innymi w grupie.
 5. Pełnienie roli lidera w grupie.
 6. Znajomość pojęć: sprawiedliwość, równość, obywatelstwo i prawa człowieka.
 7. Znajomość ważnych wydarzeń w historii Polski.
 8. Chęć konstruktywnego uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.
 9. Wypowiadania swojej opinii.
 10. Robienia czegoś dla dobra wspólnego.

 

Termin: IX - VI

Realizacja: Żabki, Pszczółki, Sówki

Data dodania: 2023-09-30 15:25:21
Data edycji: 2023-09-30 15:27:11
Ilość wyświetleń: 42

Kalendarz

Grupy

Zobacz co dzieje się w naszych grupach!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

”Sukces, podobnie jak szczęście, nie może być celem. Musi pojawić się przy okazji, być niezamierzonym efektem ubocznym czyjegoś poświęcenia sprawie większej niż on sam.”

Victor FranklNasz cel: wszechstronny rozwój wychowanków
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej