Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrony Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:


1) administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest: : Przedszkole w Kowalach
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Raczkowski, mail: iod@przedszkolekowale.edu.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo Oświatowe, ustawa z dnia  15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w niektórych przypadkach na podstawie Art. 9 (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw a dane dobrowolnie podane w terminie na jaki została udzielona zgoda
5) każdy uczeń, rodzic, opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczeń, rodzic, opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organizatorzy konkursów, organizatorzy wycieczek i podmioty współpracujące na podstawie odrębnych umów dane przekazywane będą w zakresie realizacji tych umów
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Data dodania: 2022-07-31 14:55:53
Data edycji: 2022-09-13 15:52:05
Ilość wyświetleń: 263

Kalendarz

Grupy

Zobacz co dzieje się w naszych grupach!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

”Sukces, podobnie jak szczęście, nie może być celem. Musi pojawić się przy okazji, być niezamierzonym efektem ubocznym czyjegoś poświęcenia sprawie większej niż on sam.”

Victor FranklNasz cel: wszechstronny rozwój wychowanków
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej